Joanna Szawarska – szkolenia biznesowe

Moje szkolenia dla firm, eventy integracyjne i symulacje strategiczne

Nawigacja

Z bloga

Spotkanie raportujące – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z podjętą strategią upowszechnienia programu nr BZP/53 8 2 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania subwencji z Luksemburskiego Programu Infrastrukturalnego
Agenda debata w czasie konferencji obejmuje wymienione tu grupy panelowe:
 • Metodologia badań dla działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim
 • Ocena instrumentów podnoszenia konkurencyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego
 • Poziom absorpcji przez małe i średnie przedsiębiorstwa środków w ramach SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Ocena efektów poddziałania 1.2.2 SPO WKP
 • Weryfikacja efektywności wdrożenia założeń EFS na przykładzie programu szkoleniowego Szkolenia Integracyjne
 • Ewaluacja systemu zarządzania i kontroli RPO WZ na lata 2007-2013
 • Analiza systemu zarzadzania, wdrażania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez IZ RPO WK-P
 • "Metaewaluacja badań dotyczących oceny kryteriów wyboru projektów w programach operacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich w Polsce w perspektywie 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Wstępna ocena oddziaływania POIG na środowisko - założenia strategiczne, a realizacja projektów - streszczenie raportu końcowego
 • Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim"
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce - Aktualizacja 2010
  Fundusz będzie omówiony w aspekcie skuteczności w następujących dofinansowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich
 • Produkcja artykułów piśmiennych
 • Produkcja zegarków i zegarów
 • Sprzedaż hurtowa skór
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
 • Działalność agencji pracy tymczasowej
 • Praktyka lekarska specjalistyczna
  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: olkuski oraz świdwiński
  Upoważnieni beneficjenci to: Zhuhai Yingxing Jewellery Co. Ltd., Zakłady Elektrod Węglowych S.A., Zakłady Wyrobów Powlekanych "SANWIL" S.A., KRECIK Tomasz Baraniuk, "DOLAN-SAT" Kazimierz Dolan, Telewizja Kablowa "KORRES" S.C. Mariusz Kowalski, Janusz Sejda, ADAMIETZ , De Art Leszek Ratus, Galicja Tomaszek , Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Samorządowy Informator SMS sp. z o.o., Telefonia DIALOG , LUG LIGHT FACTORY SP. Z O.O., PROFILL Kostrzewa Kalbarczyk Spółka Jawna, Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Tadeusz Szuba
  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

  10.06.2015. 00:03

  Home · Blog · Spotkanie raportujące – informacja dla beneficjentów – projekty EFS